Spýtaj sa vašich 89 / Ask Your Parents About 89 (2019)

réžia / director | Barbora Berezňáková
jazyk / language | slovenčina / Slovak
titulky / subtitles | angličtina / English
dĺžka filmu / length | 26′
vhodné od / rating | 12+

SLOVENČINA 🇸🇰
Československo a jeho socialistická minulosť je súčasťou mentálnej výbavy našej krajiny, ktorá aj dnes potrebuje spoločenskú reflexiu. Udalosti novembra 1989 sú stále živými. Nielen medzi našimi starými rodičmi, ale aj kamarátmi a kolegami. Cez príbehy bežných ľudí, ktorí majú na tieto dni silnú spomienku, chceme vytrhnúť tieto zásadné udalosti z učebníc dejepisu a zasadiť ich do kontextu histórie rodín, ľudských osudov a ich skúseností, ktoré našu krajinu formujú dodnes.

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
Czechoslovakia and its socialist past are a part of the mental core of our country which needs a common reflexion even today. The events of November 1989 are still alive, not between our grandparents only but also friends and colleagues. We want to revive these significant events from the history textbooks through the stories of ordinary people with strong memories of these days and we want to put them in the context of family history, human fates and their experiences that shape our country up to this day.