Green Screen / No Planet. No Film.

dátum a čas / date & time | 11.10. 10:00 – 16:30
miesto / venue | Satori Stage, Mickiewiczova 2246/9, 811 07 Bratislava

SLOVENČINA 🇸🇰
INDUSTRY PROGRAM – program pre filmových profesionálov

Slovenská filmová agentúra / Audiovizuálny fond a Green Screen Interreg Europe

pozýva na 3. stretnutie projektu Green Screen na Slovensku, ktorý chce pomôcť zmeniť zaužívanú prax v audiovízii s cieľom znížiť uhlíkovú stopu európskej filmovej a televíznej produkcie, motivovať miestnych filmových profesionálov k adaptovaniu tohoto prístupu v rámci slovenského audiovizuálneho priestoru, nastaviť štandard a referencie dobrej praxe naprieč európskym kontinentom a vytvoriť tak dobrý príklad aj pre iné odvetvia kreatívneho priemyslu.

Voľne prístupné pre držiteľov festivalových akreditácií po potvrdení účasti na: office@filmcommission.sk

10.00-10.15 Úvod a privítanie
10.15-10.30 Lenka Sucha / Film Hub London (UK) – Prezentácia
10.30-11.00 Caroline Purkayastha / Film London (UK) – Uplatňovanie zásad trvalej udržateľnosti pri prevádzke kinosál: Kino Depot Cinema vo Veľkej Británii
11.00-11.30 Prestávka na občerstvenie a networking
11.30-12.30 Julianne Schultze / Peaceful Fish (GE) – OTVORENÁ DEBATA európskych partnerov so slovenskými profesionálmi: Green Screen – Ekologizácia audiovizíe ako silné európske hnutie
12.30-13.30 Obed – Networkingový obed formou bufetu
13.30-14.00 Katarína Krnáčová / SilverArt (SK) – Zelené desatoro a Stand Up film – Očakávania a skúsenosti počas produkcie celovečerného filmu – prvého zeleného nakrúcania na Slovensku
14.00-15.00 Petra Csefalvayová / Inštitút cirkulárnej ekonomiky (SK) – Zelený manuál pre Slovensko – Predstavenie Zeleného memoranda + diskusia
15.00-15.30 Prestávka na občerstvenie-networking
15.30-16.30 Jiří Kosorinský / Czech Evropský institut bezpečnosti filmových projektů (CZ) – Bezpečnosť pri nakrúcaní – Znalosť a dodržiavanie pravidiel a ich právne dôsledky

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
INDUSTRY PROGRAM – program for movie professionals

Slovak Film Commission / Audiovisual Fund and Green Screen Interreg Europe

Invites you to the 3rd Green Screen project in Slovakia to help change audiovisual practice in order to reduce the carbon footprint of European film and television production, to motivate local film professionals to adapt this approach within the Slovak audiovisual space, set standards and good practice references across the European continent, thus creating a good example for other creative industries.

Free access for festival accreditation holders after confirmation of participation at: office@filmcommission.sk

10.00-10.15 Introduction and welcome
10.15-10.30 Lenka Sucha / Film Hub London (UK) – Presentation
10.30-11.00 Caroline Purkayastha / Film London (UK) – Applying the principles of sustainability in cinema operation: Depot Cinema in Great Britain
11.00-11.30 Coffee break and networking
11.30-12.30 Julianne Schultze / Peaceful Fish (GE) – OPEN DEBATE of European partners with Slovak professionals: Green Screen – Greening of audiovision industry as a strong European movement
12.30-13.30 Lunch break – Networking buffet lunch
13.30-14.00 Katarína Krnáčová / SilverArt (SK)– Green Ten Commandments and Stand Up film – Expectations and experience during production of feature film – the first green shooting in Slovakia
14.00-15.00 Petra Csefalvayová / Institut of circular economy (SK) – Green guide for Slovakia – Introduction of Green memmorandum + discussion
15.00-15.30 Coffee break – networking
15.30-16.30 Jiří Kosorinský / European Health and Safety Film Institut (CZ) – Safe filming – Knowledge and compliance with rules and their legal consequences