Pod lampou tma / Abducted in Plain Sight (The Darkest Place is Under the Candlestick)

dátum a čas / date & time | 11.10. 19:15
po projekcii filmu Pod lampou | after screening of Abductes in Plain Sight
miesto / venue | Kino Lumiére
jazyk / language | slovenčina, angličtina / Slovak, English
dĺžka diskusie / lenght | 40′

👤 moderátorka / presenter | Frédérique Halászová
👤 hostia / guests | Olga Pietruchová (riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť / of the Department of Gender Equality and Equal Opportunities at the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic. She is the secretary for Gender Equality Committee of the Government Council for Human Rights, National Minorities and Gender Equality),
Slávka Karkošková (odborníčka na sexuálne násilie na deťoch / Sexual abuse on children expert)

SLOVENČINA 🇸🇰
Diskusia s oceňovanou americkou režisérkou Skye Borgman sa odvíja od jej dlhometrážneho dokumentárneho filmu Pod lampou tma. Film rieši prípad dievčatka, ktoré bolo dvakrát unesené a dlhodobo zneužívané vo vlastnom prostredí bez toho, že by si to jej najbližšia rodina či komunita všimla. Film slúži na otvorenie celospoločenskej diskusie o závažnom a dlhodobo prehliadanom probléme zneužívania maloletých a ľudí z rizikových skupín (mentálne postihnutí, seniori) v našej vlastnej krajine.

Diskusia bude streamovaná aj online.
Jeden svet online vám prináša Slovenská sporiteľňa.

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
The Darkest Place is Under the Candlestick
The discussion with an awarded American director Skye Borgman unfolds from her feature-length documentary film Abducted in Plain Sight. The film tries to solve the case of a little girl who was kidnapped two times and abused over a long period in her own environment without her closest family or community noticing. The film serves for opening a society-wide discussion about a serious and long-time overlooked problem of child abuse and people from high-risk groups (mentally handicapped, elderly people) in our country.

Discussion will be streamed online.
Slovenská sporiteľňa bank brings you One World Festival online.