Posvieťte si s nami na sny! / Light up your dream!

dátum a čas / date & time | 12.10. 11:00
miesto / venue | Artforum

SLOVENČINA 🇸🇰
Zvedavé deti srdečne pozývame posvietiť si s nami na sny, stratené predmety a stráviť chvíľu medzi kamarátmi, príbehmi a knižkami!

Aj deti chcú predsa debatovať o veciach ako „veľkáči“. Náše tvorivé stretnutie im umožní posvietiť si na knižný príbeh a pohrť sa s jeho postavami. Vďaka skúsenej lektorke Miriam Halamičkovej deti prežijú spolu s knižnými postavami dobrodružstvo, pri ktorom sa isto nikto nestihne nudiť.

„Už sa vám stalo, že kolobeh vášho každodenného života neočakávane prerušili Nevyžiadané predmety? Staré drobnosti na dne zásuviek? Pochybné artefakty neznámeho pôvodu? Žiadnu paniku! Na každú haraburdu máme správnu škatuľku! Chcem povedať – tá vec vyzerala skutočne divne – mala smutný, stratený pohľad.“
Príďte si posvietiť na stratené a nepotrebné veci. Pohľadáme pre nich miesto v našom novom svete a nejaké podivné mašinkotvory si aj vyrobíme!

Tvorivé čítanie vhodné najmä pre deti od 6 do 10 rokov.

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
Curious children are cordially invited to enlighten us with dreams, lost items and spend a moment among friends, stories and books!

Even children want to discuss things like “big guys”. Our creative encounter allows them to shine a light on a book story and play with its characters. Thanks to the experienced lecturer Miriam Halamiček, the children will experience an adventure along with the book characters, in which no one will be bored.

“Has it happened to YOU ​​that the cycle of your daily life has unexpectedly interrupted the Junk Items? Old trinkets at the bottom of drawers? Doubtful artifacts of unknown origin? No panic! We have the right box for every junk!
I mean – the thing looked really weird – she had a sad, lost look. ”

Come to shine on lost and unnecessary things. We are looking for a place for them in our new world and we will make some strange machine creatures!

Creative reading especially suitable for children from 6 to 10 years.