Kapitalks: # Ženská rozkoš / Kapitalks: # Female Pleasure

dátum a čas / date & time | 10.10. 19:50
po projekcii filmu #Ženská rozkoš | after screening of #Female Pleasure
miesto / venue | Goetheho inštitút
jazyk / language | slovenčina / Slovak
dĺžka diskusie / lenght | 60′

👤 moderátorka / presenter | Veronika Valkovičová (redaktorka masačníka Kapitál / editor of magazine Kapitál)
👤 hostia / guests | Barbora Holubová (sociologička a aktivistka / sociologist and activist)

SLOVENČINA 🇸🇰
Ženské telo by nemalo byť obeťou mužskej žiadostivosti, ani určené výhradne na plodenie detí. Diskusia nielen o tom, v ktorých kultúrach (a či aj v tej našej) je to samozrejmosťou.

Diskusia sa koná v spolupráci s mesačníkom Kapitál a Goetheho inštitútom.

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
Female body should not be the visctim of male desire and it should not be destined to childbearing only. Discussion not only about the cultures (and if ours as well) it is taken for granted.

The discussion takes place with cooperation with the magazine Kapitál and Goethe institute.